Cilji izbirni predmet Obdelava gradiv: Les

  • načrtujejo predmete iz različnih gradiv in pri tem uporabijo oziroma sami izdelajo tehnično in tehnološko dokumentacijo
  • smotrno organizirajo delovno mesto in spoznavajo nevarnosti pri delu. Uporabljajo zaščitna sredstva in dosledno upoštevajo ukrepe za varno delo
  • spoznajo elemente proizvodnega procesa
  • konstruirajo in izdelajo preproste predmete iz različnih gradiv ter primerjajo načine obdelav posameznih gradiv
  • razvijajo spretnosti in sposobnosti za različne obdelave
  • ob delu pravilno izbirajo in uporabljajo orodja za obdelavo različnih gradiv
  • spoznajo pravila varnega obnašanja v delavnici, uporabljajo sredstva za osebno zaščito pri delu.
  • za merjenje izbirajo merilne postopke in ustrezne merilne priprave in pripomočke
  • vzdržujejo obdelovalna orodja
  • vrednotijo svoje delo in predmete dela, ocenijo funkcionalnost in videz izdelka